Estudis d'inundabilitat

Estudis d’inundabilitat associats al planejament urbanístic, per tal de donar compliment a la legislació d’urbanisme i la Llei d’Aigües, seguint les recomanacions tècniques de l'Agència Catalana de l'Aigua. I també en matèria d’enginyeria d’aigua es realitzen altres estudis com:

 • Estudis d'inundabilitat mitjançant programa Hec-Ras adaptats al nou Reglament del Domini Públic Hidràulic
 • Estudis hidrològics i hidràulics
 • Càlculs hidràulics per a ponts i endegaments
 • Disseny de mesures per minimitzar els riscos d’inundabilitat
 • Mesures correctores d’impactes hidrològics associats a projectes d’urbanització
 • Estudis de drenatge
 • Projectes de restauració fluvial (escales de peixos, eliminació d’assuts, correcció de canalitzacions, plantacions, etc.)
 • Estudis de manteniment de lleres fluvials
 • Restauració i recuperació d’ambients fluvials
 • Millora i condicionaments de basses superficials
 • Projectes de millora, condicionament i senyalització d’espais humits