Informes ambientals de planejament urbanístic

L'avaluació ambiental de plans i programes, és l'instrument tècnic i administratiu que té com a objecte garantir la integració dels valors i els criteris ambientals en la preparació, l'aprovació i el seguiment dels plans i els programes que poden tenir efectes significatius per al medi ambient. D’acord la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes, així com el Reglament de la Llei d'urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol), determinen els plans i programes sotmesos a avaluació ambiental o que poden ser-ho en determinats supòsits.

  • Avaluacions ambientals de plans d'ordenació urbanística municipal, de planejament derivat, modificacions de planejament, de plans especial en sòl no urbanitzable, etc.

L'avaluació ambiental és una part integrant del procés de formulació del pla o programa i correspon al promotor de fer-la. Per aquest motiu, cal incorporar en l'equip tècnic redactor –des de l'inici dels treballs– professionals amb coneixements i capacitat per integrar adequadament els requeriments ambientals en les decisions del planejament, i per redactar els documents d'avaluació ambiental del pla (informe de sostenibilitat ambiental preliminar, informe de sostenibilitat ambiental i memòria ambiental).

  •  Consulta de decisió prèvia d’avaluació ambiental de plans urbanístics

Procediment que s’aplica en el supòsits establerts a l’article 8 de la Llei 6/2009. El promotor ha de trametre al Departament de Territori i Sostenibilitat, com a mínim, la documentació a què fa referència l'article 15.2 de la Llei 6/2009.

Un cop transcorregut el termini, l’òrgan ambiental, decideix sobre la necessitat d'aplicar el procediment d'avaluació ambiental i emet la decisió prèvia d'avaluació ambiental.

  •  Informes ambientals de plans parcial, plans especials, etc.

Plans urbanístics no sotmesos a avaluació ambiental, però que han de contenir com a mínim un informe mediambiental, d'acord article 100 del Decret 305/2006 Reglament de la Llei d'Urbanisme.