Gestió i planificació del medi natural

 • Plans d'usos i gestió del territori
 • Plans especials de gestió i regulació del sòl no urbanitzable
 • Estudis de fauna i flora
 • Seguiment de fauna potencialment afectada per obres
 • Pla de prevenció d'incendis forestals
 • Plans tècnics de gestió i millora forestal
 • Disseny i execució de jardineria urbana
 • Disseny i execució d'itineraris de natura
 • Disseny i continguts d'itineraris de natura i d'infraestructures associades (aguaits, passeres, estanys...)
 • Projectes de restauració (d'espais naturals, de cursos fluvials, etc.)
 • Direcció ambiental d'obres i projectes
 • Incorporació de criteris ambientals en la redacció de projectes executius i plecs de condicions