Serveis

Informació addicional

Estudis d'inundabilitat

Estudis d’inundabilitat associats al planejament urbanístic, per tal de donar compliment a la legislació d’urbanisme i la Llei d’Aigües, seguint les recomanacions tècniques de l'Agència Catalana de l'Aigua. I també en matèria d’enginyeria d’aigua es realitzen altres estudis com:

 • Estudis d'inundabilitat mitjançant programa Hec-Ras adaptats al nou Reglament del Domini Públic Hidràulic
 • Estudis hidrològics i hidràulics
 • Càlculs hidràulics per a ponts i endegaments
 • Disseny de mesures per minimitzar els riscos d’inundabilitat
 • Mesures correctores d’impactes hidrològics associats a projectes d’urbanització
 • Estudis de drenatge
 • Projectes de restauració fluvial (escales de peixos, eliminació d’assuts, correcció de canalitzacions, plantacions, etc.)
 • Estudis de manteniment de lleres fluvials
 • Restauració i recuperació d’ambients fluvials
 • Millora i condicionaments de basses superficials
 • Projectes de millora, condicionament i senyalització d’espais humits

Clavegueram i sanejament

L'empresa realitza varis estudi:

 • Projectes de xarxes de clavegueram i drenatge
 • Plans directors de clavegueram
 • Inventaris i modelització hidràulica de xarxes de clavegueram mitjançant SWMM i GISWATER
 • Gestió d’aigües pluvials i sistemes de drenatge
 • Estudis de tractament d'aigües residuals i pluvials

Xarxes d'enllumenat

Projectes d'urbanització

 • Projectes d'urbanització
 • Disseny de serveis (sanejament, telecomunicacions, enllumenat públic ...).

Informes ambientals de planejament urbanístic

L'avaluació ambiental de plans i programes, és l'instrument tècnic i administratiu que té com a objecte garantir la integració dels valors i els criteris ambientals en la preparació, l'aprovació i el seguiment dels plans i els programes que poden tenir efectes significatius per al medi ambient. D’acord la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes, així com el Reglament de la Llei d'urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol), determinen els plans i programes sotmesos a avaluació ambiental o que poden ser-ho en determinats supòsits.

 • Avaluacions ambientals de plans d'ordenació urbanística municipal, de planejament derivat, modificacions de planejament, de plans especial en sòl no urbanitzable, etc.

L'avaluació ambiental és una part integrant del procés de formulació del pla o programa i correspon al promotor de fer-la. Per aquest motiu, cal incorporar en l'equip tècnic redactor –des de l'inici dels treballs– professionals amb coneixements i capacitat per integrar adequadament els requeriments ambientals en les decisions del planejament, i per redactar els documents d'avaluació ambiental del pla (informe de sostenibilitat ambiental preliminar, informe de sostenibilitat ambiental i memòria ambiental).

 •  Consulta de decisió prèvia d’avaluació ambiental de plans urbanístics

Procediment que s’aplica en el supòsits establerts a l’article 8 de la Llei 6/2009. El promotor ha de trametre al Departament de Territori i Sostenibilitat, com a mínim, la documentació a què fa referència l'article 15.2 de la Llei 6/2009.

Un cop transcorregut el termini, l’òrgan ambiental, decideix sobre la necessitat d'aplicar el procediment d'avaluació ambiental i emet la decisió prèvia d'avaluació ambiental.

 •  Informes ambientals de plans parcial, plans especials, etc.

Plans urbanístics no sotmesos a avaluació ambiental, però que han de contenir com a mínim un informe mediambiental, d'acord article 100 del Decret 305/2006 Reglament de la Llei d'Urbanisme.

Estudis de mobilitat

Estudis d’avaluació de la mobilitat generada i plans de mobilitat d’acord amb Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat i el Decret 344/2006de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada.

 • Estudis d’avaluació de la mobilitat generada de planejament urbanístic
 • Plans de mobilitat urbana

Estudis paisatgístics

Els estudis d’impacte i integració paisatgística són els documents tècnics destinats a considerar les conseqüències que tenen sobre el paisatge alguns projectes i actuacions, en els casos previstos per la normativa vigent, i a exposar els criteris adoptats per a la seva integració. 

Regulen els estudis d’impacte i integració paisatgística la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge i el Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge. 

L'estudi d'impacte i integració paisatgística ha de contenir una descripció sintètica de la unitat de paisatge a escala terrritorial, la descripció completa de l'emplaçament i del programa de l'actuació projectada, i una visió integral de l'encaix de l'actuació en el paisatge, així com els criteris i mesures d'integració paisatgística adoptats. 

 

Estudis d'impacte ambiental de plans i projectes

L’Estudis d’Impacte Ambiental (EIA), és un document tècnic que analitza els principals valors del territori on es vol desenvolupar un projecte, i valora els efectes que la seva execució pot causar sobre el medi ambient. S’han d’elaborar quan un projecte o actuació pot tenir incidència sobre els valors naturals del medi ambient.

A Catalunya l’avaluació ambiental de projectes rau en l’aplicació de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, capítol II. Aquesta legislació transposa la norma europea Directiva 85/337/CEE, relativa a l'avaluació de les repercussions de determinats projectes públics o privats sobre el medi ambient (derogada per la Directiva 2011/92/UE del Parlament europeu y del Consell de 13 de desembre de 2011) i modificada per la Directiva 97/11/CE, de 3 de març de 1997.

La Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, en les seves disposicions addicionals, fa referència als continguts dels estudis d’impacte ambiental de projectes o d’activitats, a la compatibilitat dels instruments d’avaluació ambiental i a l’avaluació ambiental de les activitats de producció d’energia eòlica i de les instal·lacions d’energia solar.

Igualment, diverses normatives sectorials estableixen l'obligatorietat respecte a que certs tipus de projectes i instal·lacions segueixin el tràmit d'avaluació d'impacte ambiental.

Cartografia ambiental i Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG)

La cartografia temàtica ambiental s'ha convertit en una eina bàsica i fonamental per assolir els objectius de la planificació i d’ordenació del territori, integrant la informació biofísica (geologia, poblacions animals, comunitats vegetals, ecosistemes, etc) i la informació socioeconòmica (usos potencials i òptims del sòl, conservació, etc). Els Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG, o GIS en el seu acrònim anglès) estan dissenyats per integrar, emmagatzemar, analitzar, compartir i visualitzar qualsevol tipus d'informació geogràficament referenciada, permetent d'aquesta forma crear consultes interactives, analitzar la informació espacial, editar dades , elaborar mapes i presentar els resultats de totes aquestes operacions. De forma més genèrica, es tracta d’una eina que facilita la pressa de decisions en planificació i gestió del territori i el medi ambient: urbanisme, serveis, cadastre, etc.

Des de SERPA  realitzem, entre altres, els següents productes:

 • Disseny i creació d’arxius GIS, CAD i de base de dades espacials.
 • Cartografia temàtica ambiental (cartografia d’hàbitats, cartografia de capacitat d’acollida mitjançant la superposició de capes temàtiques, etc.)
 • Representació cartogràfica d’elements del medi, de xarxes i infraestructures de serveis (clavegueram, xarxa d’enllumenat, etc.), informació urbanística i ambiental, etc.
 • Disseny i edició cartogràfica.
 • Consultes cadastrals i de planejament urbanístic.
 • Zonificació del sòl no urbanitzable.
 • Inventari i cartografia de camins.
 • Catàleg i inventaris d’elements del patrimoni natural i cultural.
 • Models digitals d’elevació del terreny.
 • Conversió i intercanvi de formats, transformacions de projeccions y georeferenciació d’arxius.
 • Explotació de la informació geogràfica en un SIG d’escriptori, així com la seva publicació en servidors de mapes per Internet
 • Servei de consultes d’informació geogràfica de les bases de dades de cartografia ambiental.
 • Visor d’escriptori per facilitar les consultes d’informació de serveis (enllumenat, aigua potable, clavegueram, ...), planejament urbanístic, cadastre ... 
 • Visors web
 • Visualització 3D de pendents

Gestió i planificació del medi natural

 • Plans d'usos i gestió del territori
 • Plans especials de gestió i regulació del sòl no urbanitzable
 • Estudis de fauna i flora
 • Seguiment de fauna potencialment afectada per obres
 • Pla de prevenció d'incendis forestals
 • Plans tècnics de gestió i millora forestal
 • Disseny i execució de jardineria urbana
 • Disseny i execució d'itineraris de natura
 • Disseny i continguts d'itineraris de natura i d'infraestructures associades (aguaits, passeres, estanys...)
 • Projectes de restauració (d'espais naturals, de cursos fluvials, etc.)
 • Direcció ambiental d'obres i projectes
 • Incorporació de criteris ambientals en la redacció de projectes executius i plecs de condicions

Educació ambiental

 • Coordinació, disseny i organització de programes i cursos de medi ambient
 • Disseny i realització d'activitats d'educació i sensibilització ambiental
 • Disseny de material de temàtica ambiental: flora, fauna, aigua, etc.
 • Cursos de temàtica ambiental de nivell bàsic o mig, adreçat a la formació de professionals o a públic interessat.
 • Disseny i guiatge d'itineraris de natura.
 • Organització de xerrades de contingut tècnic de temàtica ambiental adreçades a col·lectius d'adults, entitats veïnals, assistents a fires i jornades...
 • Disseny i formació de manuals de bones pràctiques ambientals
 • Elaboració i execució de campanyes i sessions de participació ciutadana