Serveis

Informació addicional

Estudis d'inundabilitat

Estudis d’inundabilitat associats al planejament urbanístic, per tal de donar compliment a la legislació d’urbanisme i la Llei d’Aigües, seguint les recomanacions tècniques de l'Agència Catalana de l'Aigua. I també en matèria d’enginyeria d’aigua es realitzen altres estudis com:

 • Estudis d'inundabilitat mitjançant programa Hec-Ras adaptats al nou Reglament del Domini Públic Hidràulic
 • Estudis hidrològics i hidràulics
 • Càlculs hidràulics per a ponts i endegaments
 • Disseny de mesures per minimitzar els riscos d’inundabilitat
 • Mesures correctores d’impactes hidrològics associats a projectes d’urbanització
 • Estudis de drenatge
 • Projectes de restauració fluvial (escales de peixos, eliminació d’assuts, correcció de canalitzacions, plantacions, etc.)
 • Estudis de manteniment de lleres fluvials
 • Restauració i recuperació d’ambients fluvials
 • Millora i condicionaments de basses superficials
 • Projectes de millora, condicionament i senyalització d’espais humits

Clavegueram i sanejament

L'empresa realitza varis estudi:

 • Projectes de xarxes de clavegueram i drenatge
 • Plans directors de clavegueram
 • Inventaris i modelització hidràulica de xarxes de clavegueram mitjançant SWMM i GISWATER
 • Gestió d’aigües pluvials i sistemes de drenatge
 • Estudis de tractament d'aigües residuals i pluvials

Llicències d'activitats

La principal legislació que regula la tramitació i obertua d’activitats a Catalunya és: la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA), el Decret 112/2010 de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives i la Llei 3/2010 de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

La llicència o comunicació d'obertura d'activitats, a la majoria de municipis de Catalunya, es un requisit legal exigit per l'administració local i autonomica, per poder desenvolupar una activitat concreta en un local o establiment. A SERPA us assessorem i elaborem el projecte tècnic per l'obtenció de la llicència d’obertura d'una acivitat, per obrir un local amb total seguretat i garanties legals. En concret els serveis que oferim en aquest àmbit són:

 • Redacció del projecte d’activitats per a la obtenció de la llicència d’obertura i adequació del local, equipament o nau industrial a les prescripcions tècniques relatives a la protecció contra incendis, al mediambient, a la supressió de barreres arquitectòniques i a la normativa sectorial que li sigui aplicable en cada cas.
 • Projectes i gestió d'Autorització Municipal per a activitats innocues, d’acord possible existència de diferents ordenances municipals.
 • Assessorament Ambiental tècnic i legal amb manteniment dels diferents registres ambientals (declaració de residus, declaració d’ús i contaminació de l’aigua, etc).
 • Avaluació Ambiental d'activitats.
 • Legalització d'Activitats existents.
 • Anàlisis i valoració de la situació administrativa d'una activitat existent, i normativa exigible.
 • Gestió i manteniment de la identificació dels requisits legals d’una activitat (en matèria de medi ambient, riscos laborals, seguretat de les instal·lacions i qualitat dels productes i serveis , prevenció d’incendis, etc.)
 • Assessorament tècnic en tramitació de la legalització de les activitats d’acord amb les normatives vigents (sorolls, aigües residuals, atmosfera, enllumenat, residus, qualitat dels sòls i del medi hídric).
 • Elaboració periòdica de novetats de la legislació i els requisits legals aplicables a una determinada activitat.
 • Resolució de consultes sobre legislació i requisits legals per activitats.
 • Resposta i al·legacions a requeriments ambientals de les diferents Administracions.

Xarxes d'enllumenat

Certificats energètics

Certificació energètica d’edificis existents.  A partir de 1 de juny de 2013 és obligatori a tots els edificis existents de compra-venda i/o lloguer segons RD 235/2013. (Excepte edificis o habitatges amb un ús inferior a 4 mesos a l’any, i amb un consum previst d’energia < 25% del consum anual).

 • Informe de consum energètic mínim i no necessitat de certificació energètica
 • Informe anual de consums i costos energètics
 • Optimització tarifària i de potència.
 • Detecció, reclamació i seguiment d’errors de facturació.
 • Auditoria energètica de comunitats de veïns i habitatges.

Projectes d'instal·lacions

Projectes d'urbanització

 • Projectes d'urbanització
 • Disseny de serveis (sanejament, telecomunicacions, enllumenat públic ...).

Informes ambientals de planejament urbanístic

L'avaluació ambiental de plans i programes, és l'instrument tècnic i administratiu que té com a objecte garantir la integració dels valors i els criteris ambientals en la preparació, l'aprovació i el seguiment dels plans i els programes que poden tenir efectes significatius per al medi ambient. D’acord la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes, així com el Reglament de la Llei d'urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol), determinen els plans i programes sotmesos a avaluació ambiental o que poden ser-ho en determinats supòsits.

 • Avaluacions ambientals de plans d'ordenació urbanística municipal, de planejament derivat, modificacions de planejament, de plans especial en sòl no urbanitzable, etc.

L'avaluació ambiental és una part integrant del procés de formulació del pla o programa i correspon al promotor de fer-la. Per aquest motiu, cal incorporar en l'equip tècnic redactor –des de l'inici dels treballs– professionals amb coneixements i capacitat per integrar adequadament els requeriments ambientals en les decisions del planejament, i per redactar els documents d'avaluació ambiental del pla (informe de sostenibilitat ambiental preliminar, informe de sostenibilitat ambiental i memòria ambiental).

 •  Consulta de decisió prèvia d’avaluació ambiental de plans urbanístics

Procediment que s’aplica en el supòsits establerts a l’article 8 de la Llei 6/2009. El promotor ha de trametre al Departament de Territori i Sostenibilitat, com a mínim, la documentació a què fa referència l'article 15.2 de la Llei 6/2009.

Un cop transcorregut el termini, l’òrgan ambiental, decideix sobre la necessitat d'aplicar el procediment d'avaluació ambiental i emet la decisió prèvia d'avaluació ambiental.

 •  Informes ambientals de plans parcial, plans especials, etc.

Plans urbanístics no sotmesos a avaluació ambiental, però que han de contenir com a mínim un informe mediambiental, d'acord article 100 del Decret 305/2006 Reglament de la Llei d'Urbanisme.

Estudis de mobilitat

Estudis d’avaluació de la mobilitat generada i plans de mobilitat d’acord amb Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat i el Decret 344/2006de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada.

 • Estudis d’avaluació de la mobilitat generada de planejament urbanístic
 • Plans de mobilitat urbana

Estudis paisatgístics

Els estudis d’impacte i integració paisatgística són els documents tècnics destinats a considerar les conseqüències que tenen sobre el paisatge alguns projectes i actuacions, en els casos previstos per la normativa vigent, i a exposar els criteris adoptats per a la seva integració. 

Regulen els estudis d’impacte i integració paisatgística la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge i el Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge. 

L'estudi d'impacte i integració paisatgística ha de contenir una descripció sintètica de la unitat de paisatge a escala terrritorial, la descripció completa de l'emplaçament i del programa de l'actuació projectada, i una visió integral de l'encaix de l'actuació en el paisatge, així com els criteris i mesures d'integració paisatgística adoptats. 

 

Estudis d'impacte ambiental de plans i projectes

L’Estudis d’Impacte Ambiental (EIA), és un document tècnic que analitza els principals valors del territori on es vol desenvolupar un projecte, i valora els efectes que la seva execució pot causar sobre el medi ambient. S’han d’elaborar quan un projecte o actuació pot tenir incidència sobre els valors naturals del medi ambient.

A Catalunya l’avaluació ambiental de projectes rau en l’aplicació de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, capítol II. Aquesta legislació transposa la norma europea Directiva 85/337/CEE, relativa a l'avaluació de les repercussions de determinats projectes públics o privats sobre el medi ambient (derogada per la Directiva 2011/92/UE del Parlament europeu y del Consell de 13 de desembre de 2011) i modificada per la Directiva 97/11/CE, de 3 de març de 1997.

La Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, en les seves disposicions addicionals, fa referència als continguts dels estudis d’impacte ambiental de projectes o d’activitats, a la compatibilitat dels instruments d’avaluació ambiental i a l’avaluació ambiental de les activitats de producció d’energia eòlica i de les instal·lacions d’energia solar.

Igualment, diverses normatives sectorials estableixen l'obligatorietat respecte a que certs tipus de projectes i instal·lacions segueixin el tràmit d'avaluació d'impacte ambiental.

Cartografia ambiental i Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG)

La cartografia temàtica ambiental s'ha convertit en una eina bàsica i fonamental per assolir els objectius de la planificació i d’ordenació del territori, integrant la informació biofísica (geologia, poblacions animals, comunitats vegetals, ecosistemes, etc) i la informació socioeconòmica (usos potencials i òptims del sòl, conservació, etc). Els Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG, o GIS en el seu acrònim anglès) estan dissenyats per integrar, emmagatzemar, analitzar, compartir i visualitzar qualsevol tipus d'informació geogràficament referenciada, permetent d'aquesta forma crear consultes interactives, analitzar la informació espacial, editar dades , elaborar mapes i presentar els resultats de totes aquestes operacions. De forma més genèrica, es tracta d’una eina que facilita la pressa de decisions en planificació i gestió del territori i el medi ambient: urbanisme, serveis, cadastre, etc.

Des de SERPA  realitzem, entre altres, els següents productes:

 • Disseny i creació d’arxius GIS, CAD i de base de dades espacials.
 • Cartografia temàtica ambiental (cartografia d’hàbitats, cartografia de capacitat d’acollida mitjançant la superposició de capes temàtiques, etc.)
 • Representació cartogràfica d’elements del medi, de xarxes i infraestructures de serveis (clavegueram, xarxa d’enllumenat, etc.), informació urbanística i ambiental, etc.
 • Disseny i edició cartogràfica.
 • Consultes cadastrals i de planejament urbanístic.
 • Zonificació del sòl no urbanitzable.
 • Inventari i cartografia de camins.
 • Catàleg i inventaris d’elements del patrimoni natural i cultural.
 • Models digitals d’elevació del terreny.
 • Conversió i intercanvi de formats, transformacions de projeccions y georeferenciació d’arxius.
 • Explotació de la informació geogràfica en un SIG d’escriptori, així com la seva publicació en servidors de mapes per Internet
 • Servei de consultes d’informació geogràfica de les bases de dades de cartografia ambiental.
 • Visor d’escriptori per facilitar les consultes d’informació de serveis (enllumenat, aigua potable, clavegueram, ...), planejament urbanístic, cadastre ... 
 • Visors web
 • Visualització 3D de pendents

Gestió i planificació del medi natural

 • Plans d'usos i gestió del territori
 • Plans especials de gestió i regulació del sòl no urbanitzable
 • Estudis de fauna i flora
 • Seguiment de fauna potencialment afectada per obres
 • Inventaris de fauna i flora
 • Pla de prevenció d'incendis forestals
 • Plans tècnics de gestió i millora forestal
 • Disseny i execució de jardineria urbana
 • Disseny i execució d'itineraris de natura
 • Disseny i continguts d'itineraris de natura i d'infraestructures associades (aguaits, passeres, estanys...)
 • Projectes de restauració (d'espais naturals, de cursos fluvials, etc.)
 • Direcció ambiental d'obres i projectes
 • Incorporació de criteris ambientals en la redacció de projectes executius i plecs de condicions

Educació ambiental

 • Coordinació, disseny i organització de programes i cursos de medi ambient
 • Disseny i realització d'activitats d'educació i sensibilització ambiental
 • Disseny de material de temàtica ambiental: flora, fauna, aigua, etc.
 • Cursos de temàtica ambiental de nivell bàsic o mig, adreçat a la formació de professionals o a públic interessat.
 • Disseny i guiatge d'itineraris de natura.
 • Organització de xerrades de contingut tècnic de temàtica ambiental adreçades a col·lectius d'adults, entitats veïnals, assistents a fires i jornades...
 • Disseny i formació de manuals de bones pràctiques ambientals
 • Elaboració i execució de campanyes i sessions de participació ciutadana

Plans de protecció civil

 • Plans d’autoprotecció d’activitats

L’autoprotecció és el conjunt de mesures implantades en un determinat àmbit  exposat a una o a diverses situacions de risc, destinades a preveure, prevenir i controlar-ne el risc, donar resposta adequada a les emergències i garantir la integració d’aquestes actuacions a les del sistema públic. El Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

 

 • Plans de prevenció d’incendis forestals

Delimitació dels perímetres de protecció prioritària (PPP) al municipi, en urbanitzacions o sectors de risc,  i planificar i dimensionar una sèrie d’infraestructures per evitar o minimitzar l’avanç continuat d’un possible gran incendi forestal (GIF)

 

 • Pla d’actuació municipal pel riscos (INUNCAT, INFOCAT, SISMICAT,etc.)

Els plans de protecció civil són eines de planificació que estableixen el funcionament i l'organització dels recursos humans i materials per millorar la resposta davant d'emergències o risc greu que pot afectar el municipi.