Clavegueram i sanejament

L'empresa realitza varis estudi:

  • Projectes de xarxes de clavegueram i drenatge
  • Plans directors de clavegueram
  • Inventaris i modelització hidràulica de xarxes de clavegueram mitjançant SWMM i GISWATER
  • Gestió d’aigües pluvials i sistemes de drenatge
  • Estudis de tractament d'aigües residuals i pluvials