Estudis d'impacte ambiental de plans i projectes

L’Estudis d’Impacte Ambiental (EIA), és un document tècnic que analitza els principals valors del territori on es vol desenvolupar un projecte, i valora els efectes que la seva execució pot causar sobre el medi ambient. S’han d’elaborar quan un projecte o actuació pot tenir incidència sobre els valors naturals del medi ambient.

A Catalunya l’avaluació ambiental de projectes rau en l’aplicació de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, capítol II. Aquesta legislació transposa la norma europea Directiva 85/337/CEE, relativa a l'avaluació de les repercussions de determinats projectes públics o privats sobre el medi ambient (derogada per la Directiva 2011/92/UE del Parlament europeu y del Consell de 13 de desembre de 2011) i modificada per la Directiva 97/11/CE, de 3 de març de 1997.

La Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, en les seves disposicions addicionals, fa referència als continguts dels estudis d’impacte ambiental de projectes o d’activitats, a la compatibilitat dels instruments d’avaluació ambiental i a l’avaluació ambiental de les activitats de producció d’energia eòlica i de les instal·lacions d’energia solar.

Igualment, diverses normatives sectorials estableixen l'obligatorietat respecte a que certs tipus de projectes i instal·lacions segueixin el tràmit d'avaluació d'impacte ambiental.