Cartografia ambiental i Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG)

La cartografia temàtica ambiental s'ha convertit en una eina bàsica i fonamental per assolir els objectius de la planificació i d’ordenació del territori, integrant la informació biofísica (geologia, poblacions animals, comunitats vegetals, ecosistemes, etc) i la informació socioeconòmica (usos potencials i òptims del sòl, conservació, etc). Els Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG, o GIS en el seu acrònim anglès) estan dissenyats per integrar, emmagatzemar, analitzar, compartir i visualitzar qualsevol tipus d'informació geogràficament referenciada, permetent d'aquesta forma crear consultes interactives, analitzar la informació espacial, editar dades , elaborar mapes i presentar els resultats de totes aquestes operacions. De forma més genèrica, es tracta d’una eina que facilita la pressa de decisions en planificació i gestió del territori i el medi ambient: urbanisme, serveis, cadastre, etc.

Des de SERPA  realitzem, entre altres, els següents productes:

 • Disseny i creació d’arxius GIS, CAD i de base de dades espacials.
 • Cartografia temàtica ambiental (cartografia d’hàbitats, cartografia de capacitat d’acollida mitjançant la superposició de capes temàtiques, etc.)
 • Representació cartogràfica d’elements del medi, de xarxes i infraestructures de serveis (clavegueram, xarxa d’enllumenat, etc.), informació urbanística i ambiental, etc.
 • Disseny i edició cartogràfica.
 • Consultes cadastrals i de planejament urbanístic.
 • Zonificació del sòl no urbanitzable.
 • Inventari i cartografia de camins.
 • Catàleg i inventaris d’elements del patrimoni natural i cultural.
 • Models digitals d’elevació del terreny.
 • Conversió i intercanvi de formats, transformacions de projeccions y georeferenciació d’arxius.
 • Explotació de la informació geogràfica en un SIG d’escriptori, així com la seva publicació en servidors de mapes per Internet
 • Servei de consultes d’informació geogràfica de les bases de dades de cartografia ambiental.
 • Visor d’escriptori per facilitar les consultes d’informació de serveis (enllumenat, aigua potable, clavegueram, ...), planejament urbanístic, cadastre ... 
 • Visors web
 • Visualització 3D de pendents