Serpa

SERPA ENGINYERIA I CONSULTORIA AMBIENTAL, és una empresa dedicada a l’enginyeria, l’estudi i la gestió ambiental. L’empresa vol donar solucions en el camp de l’enginyeria ambiental, el planejament urbanístic sostenible i la gestió del territori, amb la conservació del medi natural i la biodiversitat com a eix principal. A través d’un equip interdisciplinar, format per ambientòlegs, geògraf, tècnic superior en gestió i organització dels recursos naturals i paisatgístics i enginyer de camins, canals i ports, treballa en el disseny i desenvolupament de projectes, estudis i informes de temàtica ambiental i paisatgística en l’àmbit del planejament urbanístic, l’enginyeria ambiental, l'enginyeria civil i la gestió del territori. També redacta projectes d'urbanització, plans d'usos i projectes de restauració d'espais naturals, estudis d'inundabilitat i dissenya xarxes de serveis; treballa en tots els seus estudis amb sistemes d’informació geogràfica (SIG). 

SERPA es va fundar l'any 2001 i actualment està dirigida per l'enginyer de camins, canals i ports Josep Aleix Comas Herrera. A més, la seva plantilla actual està formada per dos ambientòlegs, un tècnic superior en gestió i organització dels recursos naturals i paisatgístics i un geògraf, especialitzats en avaluació d’impacte ambiental de plans i programes, sistemes d’informació geogràfica, redacció de projectes d'enginyeria civil i estudis d'inundabilitat amb el recolzament i col·laboració d’ altres professionals quan és necessari.

També es disposa de diversos col·laboradors per la realització de tasques específiques i concretes d’altres camps per a projectes més amplis que requereixen de serveis tècnics addicionals (advocats especialistes en urbanisme, topògrafs, arquitectes, geòlegs, etc.).