Plans de protecció civil

  • Plans d’autoprotecció d’activitats

L’autoprotecció és el conjunt de mesures implantades en un determinat àmbit  exposat a una o a diverses situacions de risc, destinades a preveure, prevenir i controlar-ne el risc, donar resposta adequada a les emergències i garantir la integració d’aquestes actuacions a les del sistema públic. El Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

 

  • Plans de prevenció d’incendis forestals

Delimitació dels perímetres de protecció prioritària (PPP) al municipi, en urbanitzacions o sectors de risc,  i planificar i dimensionar una sèrie d’infraestructures per evitar o minimitzar l’avanç continuat d’un possible gran incendi forestal (GIF)

 

  • Pla d’actuació municipal pel riscos (INUNCAT, INFOCAT, SISMICAT,etc.)

Els plans de protecció civil són eines de planificació que estableixen el funcionament i l'organització dels recursos humans i materials per millorar la resposta davant d'emergències o risc greu que pot afectar el municipi.