Llicències d'activitats

La principal legislació que regula la tramitació i obertua d’activitats a Catalunya és: la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA), el Decret 112/2010 de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives i la Llei 3/2010 de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

La llicència o comunicació d'obertura d'activitats, a la majoria de municipis de Catalunya, es un requisit legal exigit per l'administració local i autonomica, per poder desenvolupar una activitat concreta en un local o establiment. A SERPA us assessorem i elaborem el projecte tècnic per l'obtenció de la llicència d’obertura d'una acivitat, per obrir un local amb total seguretat i garanties legals. En concret els serveis que oferim en aquest àmbit són:

 • Redacció del projecte d’activitats per a la obtenció de la llicència d’obertura i adequació del local, equipament o nau industrial a les prescripcions tècniques relatives a la protecció contra incendis, al mediambient, a la supressió de barreres arquitectòniques i a la normativa sectorial que li sigui aplicable en cada cas.
 • Projectes i gestió d'Autorització Municipal per a activitats innocues, d’acord possible existència de diferents ordenances municipals.
 • Assessorament Ambiental tècnic i legal amb manteniment dels diferents registres ambientals (declaració de residus, declaració d’ús i contaminació de l’aigua, etc).
 • Avaluació Ambiental d'activitats.
 • Legalització d'Activitats existents.
 • Anàlisis i valoració de la situació administrativa d'una activitat existent, i normativa exigible.
 • Gestió i manteniment de la identificació dels requisits legals d’una activitat (en matèria de medi ambient, riscos laborals, seguretat de les instal·lacions i qualitat dels productes i serveis , prevenció d’incendis, etc.)
 • Assessorament tècnic en tramitació de la legalització de les activitats d’acord amb les normatives vigents (sorolls, aigües residuals, atmosfera, enllumenat, residus, qualitat dels sòls i del medi hídric).
 • Elaboració periòdica de novetats de la legislació i els requisits legals aplicables a una determinada activitat.
 • Resolució de consultes sobre legislació i requisits legals per activitats.
 • Resposta i al·legacions a requeriments ambientals de les diferents Administracions.